Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: |

DEKLARACJA

Deklaracja dostępności
Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni

 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015.05.25  
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.12.22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
•             Zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu. Niektóre załączniki są w postaci skanów
                 ze względu na charakter jednostki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
•             możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte litery),
•             możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
•             wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
•             możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
•             możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
•             możliwości wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno                
                 z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.,
•             podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym    
                 korzystanie z witryny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021.01.04

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Firma INTEREFECT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacja na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Samorządowy Ośrodek Kultury
 • Adres:  Rynek 3
  32-566 Alwernia
 • E-mail: sokalwernia@home.pl
 • Telefon: 12 283 19 87

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni znajduje się w budynku gminnym  przy ul. Rynek 3. Siedziba ośrodka kultury oraz Galeria A im. Jana Chrząszcza znajduje się na parterze budynku - istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim. Przed wejściem do galerii znajduje się dzwonek, którym można przywołać pracownika ośrodka kultury. Informujemy, że na teren lokalu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W lokalu nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar